İşyeri Hekimi tarafından verilen hizmetler;

 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde Periyodik İncelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak
 • Yemekhane ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak
 • İşyerinde Sağlığa Zararlı Risklerin Değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek
 • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak
 • İşçilerin İşe Giriş Ve Periyodik Sağlık Muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, Uygun İşe Yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu Sağlık Muayenelerini yaparak rapor düzenlemek
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, Portör Muayenelerinin yapılmasını sağlamak
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma Ortamının Gözetimi Kapsamında Gerekli Ölçümlerin Yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
 • Sağlık Gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek
 • İşyerinde İlkyardım Ve Acil Müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 • Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Sağlık Gözetimi
 • Eğitim ve Bilgilendirme
 • İlgili Birimlerle İşbirliği